Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Solicitude de alta como usuario/a autorizado/a externo/a da Biblioteca

Unidade tramitadora SERVIZO DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Finalidade Obter a condición de usuario/a autorizado/a externo/a para uso do servizo de préstamo. Validez dun ano renovable.

Descrición Para darse de alta é necesario ter unha copia escaneada do DNI e unha conta de correo electrónico. Éntrase na aplicación https://biblio-apps.udc.gal/udclibrary/indexue, énchese o formulario e envíase. Se a solicitude é aprobada, o/a usuario/a recibirá por correo electrónico unha invitación (válida 15 días) para completar o rexistro.

Perfís Cidadán

Normativa Consultar

Información adicional Ver documento

Tipo de trámite Mixto

Require certificado electrónico Non

Require taxas Non

Silencio administrativo Non definido

Iniciar trámite