Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Solicitude de alta como usuario externo da Biblioteca

Unidade tramitadora SERVIZO DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Finalidade Obter a condición de usuario externo para uso do servizo de préstamo. Autorízase mediante a emisión dunha tarxeta identificativa con validez por un ano renovable.

Descrición Para obter a condición de usuario externo é necesario:

1.- Solicitar a alta cubrindo os datos do formulario existente na web da Biblioteca Universitaria, e envialo asinado cunha fotocopia do DNI ou pasaporte

2.- A Sección de Acceso ao Documento emitirá a tarxeta identificativa de usuario externo

3.- O solicitante recibirá no seu domicilio por correo postal a tarxeta que o autoriza, e información dos servizos bibliotecarios

Perfís Cidadán

Normativa Consultar

Información adicional Ver documento

Tipo de trámite Mixto

Require certificado electrónico Non

Require taxas Non

Silencio administrativo Non definido

Iniciar trámite