Inicio » Sobre a Sede

Sobre a Sede

Unha sede electrónica é aquel enderezo electrónico dispoñible a través das redes de telecomunicacións cuxa titularidade, xestión e administración corresponde a unha Administración pública, órgano ou entidade administrativa no exercicio das súas competencias.
A Sede Electrónica da Universidade da Coruña está dispoñible a través do enderezo electrónico: https://sede.udc.gal. A súa titularidade corresponde á Secretaría Xeral da Universidade, que é a responsable da súa xestión administrativa. A responsabilidade da xestión tecnolóxica é competencia da vicerreitoría con competencias en materia de tecnoloxías da información.
Todos os trámites realizados na Sede Electrónica teñen a mesma validez que os efectuados de forma presencial. A Sede estará accesible e poderanse realizar trámites durante as 24 horas os 365 días do ano desde calquera lugar. Para realizar calquera trámite deberá identificarse na Sede usando algún dos sistemas de sinatura aceptados que, en todo caso, incluirán os medios de identificación incluidos no DNI electrónico.
Para o cómputo de prazos en calquera trámite, usarase con validez legal a data e hora oficial da Sede e non a do equipo desde o que se realice a petición. Así mesmo, a data e hora de referencia será a do momento de recepción da petición na Sede, e en ningún caso a data e hora en que se cubriron os datos no equipo por parte do/a cidadán/a. Teña en conta que as peticións e os envíos de documentación realizados en días inhábiles contabilizaranse como efectuados o primeriro día hábil seguinte para todos os efectos.

Sistemas de sinatura aceptados

Esta sede utiliza, para a autenticación de usuarios e a validación de certificados, a plataforma @firma da Administración xeral do Estado. Para máis informaciónn Plataforma @firma.
Pode obter unha listaxe completa dos prestadores e tipos de certificados aceptados por esta plataforma en documento de proveedores de servizos de certificación de @firma. Pode obter tamén información sobre certificados de empregado público en documento de certificados APE admitidos en @Firma.

Canles de acceso aos servizos

A UDC habilita as seguintes canles ou medios para a prestación dos seus servizos:
1. Acceso electrónico
A través da internet, segundo os principios de accesibilidade e usabilidade, establecidos na Lei 40/2015, nos termos ditados pola normativa vixente nesta materia en cada momento, a través da presente sede.
2. Atención presencial
Nas oficinas de atención presencial que se determinen, poderán poñerse a disposición da cidadanía os medios e instrumentos para exercer os dereitos de acceso electrónico aos procedementos establecidos. En particular, poderase acceder a estes servizos sen identificación electrónica e logo do correspondente apoderamento, nas oficinas do Rexistro Xeral da UDC, mediante o persoal funcionario habilitado.

Protección de datos

Os datos recollidos dos cidadáns nesta sede electrónica almacénanse nun ficheiro de datos de carácter personal rexistrado na Axencia Española de Protección de Datos segundo o establecido na normativa vixente. As persoas interesadas poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral de Universidade da Coruña (Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña).

Información sobre accesibilidade

A política de accesibilidade da páxina web da Sede Electrónica da UDC recolle os preceptos establecidos pola lexislación vixente sobre accesibilidade:
  • A Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico na súa disposición adicional quinta dispón que "as administracións públicas adoptarán as medidas necesarias para que a información dispoñible nas súas respectivas páxinas da Internet poida ser accesible a persoas con discapacidade e de idade avanzada, de acordo cos criterios de accesibilidade ó contido xeralmente recoñecidos"
  • O Real decreto 1494/2007, do 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.
  • A Lei 40/2015 no seu artigo 38 establece o "Principio de accesibilidade á información e aos servizos por medios electrónicos nos termos establecidos pola normativa vixente nesta materia, a través de sistemas que permitan obtelos de maneira segura e comprensible, garantindo especialmente a accesibilidade universal e o deseño para todos os soportes, canles e contornos con obxecto de que todas as persoas poidan exercer os seus dereitos en igualdade de condicións, incorporando as características necesarias para garantir a accesibilidade daqueles colectivos que o requiran."

Interrupcións do servizo

A Sede estará operativa os sete días da semana durante as 24 horas do día. No caso de interrupcións non planificadas, e sempre que for posible, disporanse as medidas para que as usuarias e usuarios resulten informados desta circunstancia, así como dos efectos sobre os prazos de presentación de solicitudes, de ser o caso.

Próximas interrupcións programadas

O martes 4 de septembro de 15:30 a 17:00 h. Por mantemento dos servidores e actulización do software da sede.

Interrupcións do servizo rexistradas

O venres 22 de xuño desde das 12:30 a 13:30 h., problemas no acceso a documentos do taboleiro de anuncios e validación do CSV por incidentes na infraestructura da UDC.

O luns 18 de xuño de 18:00 a 20:00 h. Por mantemento dos servidores e actulización do software da sede.

O sábado 16 e o sábado 23 de xuño de 9:00 a 14:00 o servizo de validación de certificados da AGE estará parado para mantemento, polo que pode haber interferencias nos servizos de Rexistro Electrónico e Cartafol do Ciudadán.

Luns 22 de xaneiro de 2018 de 19:00 a 21:00. Por mantemento dos servidores e actulización do software da sede.

Luns 20 de Novembro de 2017 de 19:00 a 21:00. Por mantemento dos servidores e actulización do software da sede.

Entre o 5 e o 8 de xuño de 2017, interrupcións intermitentes do servizo de validación de certificados e sinaturas que afectaba puntualmente ao rexistro electrónico.

Xoves 15 de decembro de 2016 de 17:00 a 18:00. Por mantemento dos servidores e actulización do software da sede.

Venres 25 de Novembro de 2016 de 16:00 a 17:30. Por mantemento dos servidores e actulización do software da sede.

Xoves 17 de marzo 2016 de 16:00 a 17:30. Por mantemento dos servidores e actulización do software da sede.

Luns 14 de decembro de 2015 de 20:00 a 23:00. Por mantemento dos servidores e actulización do software da sede.

Luns 9 de novembro de 2015 de 9:00 a 10:00. Por mantemento dos servidores e actulización do software da sede.

Martes 13 de outubro 2015 de 12:00 a 13:00. Por mantemento dos servidores e actulización do software da sede.

Xoves 2 de xullo de 2015 de 14:00 a 15:00. Por mantemento dos servidores e actulización do software da sede.

Luns 15 de xuño de 2015 de 14:00 a 15:30. Por mantemento dos servidores e actulización do software da sede.

Martes 3 de febreiro de 2015 de 17:30 a 18:30. Por mantemento dos servidores e actulización do software da sede.