Inicio » Sobre a Sede

Sobre a Sede

Unha sede electrónica é aquel enderezo electrónico dispoñible a través das redes de telecomunicacións cuxa titularidade, xestión e administración corresponde a unha Administración pública, órgano ou entidade administrativa no exercicio das súas competencias.
A Sede Electrónica da Universidade da Coruña está dispoñible a través do enderezo electrónico: https://sede.udc.gal. A súa titularidade corresponde á Secretaría Xeral da Universidade, que é a responsable da súa xestión administrativa. A responsabilidade da xestión tecnolóxica é competencia da vicerreitoría con competencias en materia de tecnoloxías da información.
Todos os trámites realizados na Sede Electrónica teñen a mesma validez que os efectuados de forma presencial. A Sede estará accesible e poderanse realizar trámites durante as 24 horas os 365 días do ano desde calquera lugar. Para realizar calquera trámite deberá identificarse na Sede usando algún dos sistemas de sinatura aceptados que, en todo caso, incluirán os medios de identificación incluidos no DNI electrónico.
Para o cómputo de prazos en calquera trámite, usarase con validez legal a data e hora oficial da Sede e non a do equipo desde o que se realice a petición. Así mesmo, a data e hora de referencia será a do momento de recepción da petición na Sede, e en ningún caso a data e hora en que se cubriron os datos no equipo por parte do/a cidadán/a. Teña en conta que as peticións e os envíos de documentación realizados en días inhábiles contabilizaranse como efectuados o primeriro día hábil seguinte para todos os efectos.

Sistemas de sinatura aceptados

Esta sede utiliza, para a autenticación de usuarios e a validación de certificados, a plataforma @firma da Administración xeral do Estado. Para máis informaciónn Plataforma @firma.
Pode obter unha listaxe completa dos prestadores e tipos de certificados aceptados por esta plataforma en documento de proveedores de servizos de certificación de @firma. Pode obter tamén información sobre certificados de empregado público no Portal de Administración Electrónica de Empregados Públicos.

Canles de acceso aos servizos

A UDC habilita as seguintes canles ou medios para a prestación dos seus servizos:
1. Acceso electrónico
A través da internet, segundo os principios de accesibilidade e usabilidade, establecidos na Lei 40/2015, nos termos ditados pola normativa vixente nesta materia en cada momento, a través da presente sede.
2. Atención presencial
Nas oficinas de atención presencial que se determinen, poderán poñerse a disposición da cidadanía os medios e instrumentos para exercer os dereitos de acceso electrónico aos procedementos establecidos. En particular, poderase acceder a estes servizos sen identificación electrónica e logo do correspondente apoderamento, nas oficinas do Rexistro Xeral da UDC, mediante o persoal funcionario habilitado.

Protección de datos

Os datos recollidos a través da Sede electrónica da Universidade da Coruña serán tratados conforme co Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RXPD), e coa Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPD), baixo a responsabilidade da Universidade da Coruña (UDC), sendo os seus datos de contacto Rúa Maestranza 9, 15001, A Coruña, teléfono 981167000, correo electrónico rpd@udc.gal.

A finalidade do tratamento destes datos persoais será en cada caso a correspondente á solicitude ou procedemento específico. Todas as persoas que entren en contacto con estes datos coa citada finalidade cumprirán o deber de confidencialidade establecido no artigo 5 LOPD. Estes datos trataranse durante o tempo imprescindible para cumprir coa citada finalidade, sen prexuízo da súa conservación en relación coa posible esixencia de responsabilidades legais.

No caso de que a base de lexitimación para a entrega dos datos persoais sexa o consentimento da persoa interesada, poderá retirar o seu consentimento en calquera momento, sen efectos retroactivos, salvo que o tratamento dos datos quede xustificado con algunha das outras bases de lexitimación contempladas no artigo 6 RXPD. Así mesmo, ten dereito a solicitar ao responsable do tratamento, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse ao citado tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poder público, a portabilidade dos seus datos. Así mesmo, terán dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís.

Tales dereitos poderanse exercer: destacadamente, a través do formulario para o exercicio dos dereitos en materia de protección de datos persoais, que se pode cubrir nesta Sede Electrónica da UDC, no apartado de Outros trámites; ou mediante solicitude remitida (por correo postal ou a través dos Rexistros presencial e da Sede electrónica da UDC) á Secretaría Xeral, Reitoría da Universidade da Coruña, Rúa Maestranza 9, 15001 de A Coruña, ou ao correo electrónico rpd@udc.gal, coa referencia "protección de datos", a través dun escrito asinado achegando copia do DNI. Igualmente poderá dirixir esta solicitude á/ao Delegada/o de Protección de Datos, na mesma forma anteriormente indicada, ou ao correo electrónico dpd@udc.gal. Asemade, vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Para máis información, pode consultarse a páxina web da UDC (apartado de Protección de datos: https://www.udc.es/es/goberno/equipo_reitoral/secretaria/proteccion-de-datos/, e punto 5 do Aviso legal da UDC: https://www.udc.es/es/pe/aviso_legal/).

Información sobre accesibilidade

A política de accesibilidade da páxina web da Sede Electrónica da UDC recolle os preceptos establecidos pola lexislación vixente sobre accesibilidade:
 • A Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico na súa disposición adicional quinta dispón que "as administracións públicas adoptarán as medidas necesarias para que a información dispoñible nas súas respectivas páxinas da Internet poida ser accesible a persoas con discapacidade e de idade avanzada, de acordo cos criterios de accesibilidade ó contido xeralmente recoñecidos"
 • O Real decreto 1494/2007, do 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.
 • A Lei 40/2015 no seu artigo 38 establece o "Principio de accesibilidade á información e aos servizos por medios electrónicos nos termos establecidos pola normativa vixente nesta materia, a través de sistemas que permitan obtelos de maneira segura e comprensible, garantindo especialmente a accesibilidade universal e o deseño para todos os soportes, canles e contornos con obxecto de que todas as persoas poidan exercer os seus dereitos en igualdade de condicións, incorporando as características necesarias para garantir a accesibilidade daqueles colectivos que o requiran."

Interrupcións do servizo

A Sede estará operativa os sete días da semana durante as 24 horas do día. No caso de interrupcións non planificadas, e sempre que for posible, disporanse as medidas para que as usuarias e usuarios resulten informados desta circunstancia, así como dos efectos sobre os prazos de presentación de solicitudes, de ser o caso.

Erros coñecidos

 

Próximas interrupcións programadas

 

Interrupcións do servizo rexistradas

2024

 • - 4 de marzo de 16:00 a 16:15 por tarefas de mantemento
 • - 9 de enero de 10:00 a 10:07 por tarefas de mantemento.

2023

 • - 18 de novembro de 9:00 1 a 14:20, por tarefas de mantemento.
 • - 31 de outubro dende as 13:10 ata as 14:20, por problemas cos servizos de @Firma.
 • - 4 de outubro dende as 15:00 ata as 17:07, por traballos de mantemento.
 • - 11 de setembro dende as 10:00 ás 18:40, por un problema na infraestrutura de servidores. 
 • - Dende as 21:00 do día 4 de xuño até as 8:30 do día 6 de xuño, por problemas na infraestructura de servidores.
 • - Martes, 4 de abril, entre as 16:30 e as 19:15, por traballos de mantemento.
 • - Xoves, 9 de marzo, de 9:00 a 11:00, por traballos de mantemento.
 •  

2022

 • - Xoves, 29 de setembro entre as 14.00h e as 16.00h por razóns de mantemento
 • - 27 de xuño, entre as 9.00h e as 14.30h fallo dos servizos de validación de certificados e firma da plataforma @FIRMA
 • - 29 de marzo, entre as 12:10 horas e as 12:40h parada da sede electronica debido a un fallo software
 • - 13 de xaneiro, entre as 15:00 horas e as 16:00h parada da sede electronica debido a unha avaria hardware

2021

 • - 1 de decembro, entre as 00.30h e as 9.15h, caida da sede electrónica por problemas na infraestructura
 • - 31 de outubro, entre as 10.00h e as 14.00h, complicacións na infraestructura informática da UDC
 • - 5 de agosto, entre as 9.00h e as 12.00h, intervención programada na plataforma da Sede Electrónica con corte total de servizo
 • - 10 de xullo, entre as 9.00h e as 15.00h intervención programada no proveedor de servizos de FMNT-Ceres
 • - 22 de xuño, entre as 20.00h e as 22.30h intervención programada na rede de datos de Rediris con corte de servizo a toda a UDC
 • - 17 de abril, entre as 8.00h e as 16.00h intervención programada no prestador de servizos de FMNT-Ceres.
 • - 8 de xuño, entre as 9.00h e as 07.47h do 9 de xuño de 2021. Fallo nos servizos de @Firma.
 • - 9 de febreiro, entre as 13.24h e as 16.47h. Fallo nos servizos de @Firma
 • - 1 de febreiro, entre as 10.45h e as 14.45h. Fallo nos servizos de @Firma.
 • - 25 de xaneiro, entre as 15.00h e as 15.40h. Fallo na disponibilidade da Sede

 

2020

 • - 29 de outubro, entre as 14.00 e as 15.00 horas corte de servizo na Sede Electrónica por aumento de capacidade de almacenamento
 • - 10 de xullo, ás 08.46h ata o 15 de xullo ás 14.50 horas. Problemas coa actualización do certificado electrónico da Sede que provocou erros nalgúns trámites administrativos e no rexistro electrónico.
 • - 28 de maio, por razóns de mantemento

 

2019

 • - 27 de xuño, de 17:00h a 18:00h. Por mantemento dos servidores e actualización do software da sede.

 

2018

 • - 4 de septembro, de 15:30h a 17:00h. Por mantemento dos servidores e actualización do software da sede.
 • - 22 de xuño, das 12:30h ás 13:30h., problemas no acceso a documentos do taboleiro de anuncios e validación do CSV por incidentes na infraestructura da UDC.
 • - 18 de xuño, de 18:00h a 20:00h. Por mantemento dos servidores e actualización do software da sede.
 • - 16 de xuño e 23 de xuño, de 9:00h a 14:00h o servizo de validación de certificados da AGE estivo parado para mantemento, polo que pode haber interferencias nos servizos de Rexistro Electrónico e Cartafol do Ciudadán.
 • - 22 de xaneiro, de 19:00h a 21:00h. Por mantemento dos servidores e actualización do software da sede.

 

2017

 • - 20 de Novembro, de 19:00h a 21:00h. Por mantemento dos servidores e actualización do software da sede.
 • - Entre o 5 de xuño e o 8 de xuño, interrupcións intermitentes do servizo de validación de certificados e sinaturas.

 

2016

 • - 15 de decembro, de 17:00h a 18:00h. Por mantemento dos servidores e actualización do software da sede.
 • - 25 de Novembro, de 16:00h a 17:30h. Por mantemento dos servidores e actualización do software da sede.
 • - 17 de marzo, de 16:00h a 17:30h. Por mantemento dos servidores e actualización do software da sede.

 

2015

 • - 14 de decembro, de 20:00h a 23:00h. Por mantemento dos servidores e actualización do software da sede.
 • - 9 de novembro, de 9:00h a 10:00h. Por mantemento dos servidores e actualización do software da sede.
 • - 13 de outubro, de 12:00h a 13:00h. Por mantemento dos servidores e actualización do software da sede.
 • - 2 de xullo, de 14:00h a 15:00h. Por mantemento dos servidores e actualización do software da sede.
 • - 15 de xuño, de 14:00h a 15:30h. Por mantemento dos servidores e actualización do software da sede.
 • - 3 de febreiro, de 17:30 a 18:30. Por mantemento dos servidores e actualización do software da sede.