Inicio » Aspectos técnicos

Aspectos técnicos

Uso de certificados electrónicos

A sede electrónica da UDC usa como aplicación de autenticación e asinado electrónico o cliente de escritorio da Administración Xeral do Estado (AUTOFIRMA). Para poder usar certificados electrónicos, necesarios para utilizar o rexistro electrónico, a carpeta do cidadán e algúns trámites concretos, deberá ter instalada esta aplicación previamente no seu equipo. Pode descargala para diferentes sistemas operativos nas seguintes ligazóns:
AutoFirma Windows 32 Bits
AutoFirma Windows 64 Bits
AutoFirma Linux
AutoFirma Mac

Identificación

O enderezo electrónico da Sede da Universidade da Coruña será https://sede.udc.gal.
A identificación da Sede realizarase mediante un sistema de sinatura electrónica baseada nun certificado de dispositivo seguro que identifica o dominio da Sede da UDC e do que é titular a Universidade da Coruña.
A información contida no certificado é a seguinte:
 • 1. Código único de identificación:
  1f:b0:23:6c:b7:7c:13:b2:5b:23:8f:1d:32:b1:a5:f3
 • 2. Prestador de servizos de certificación que emite o certificado: C = ES, O = FNMT-RCM, OU = CERES, serialNumber = Q2826004J, CN = AC Administración Pública
 • 3. Identificación da Sede: C = ES, O = UNIVERSIDADE DA CORUÑA, OU = sede electrónica, OU = SEDE ELECTRONICA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA, serialNumber = Q6550005J, 2.5.4.97 = VATES-Q6550005J, CN = sede.udc.gal
 • 4. Período de validez do certificado: 15/06/2018 - 15/06/2020
 • 5. Límites de uso do certificado: Autenticación do servidor. Calquera propósito.
 • 6. Pegada dixital do certificado (SHA-256):
  09:21:52:72:80:AB:CC:78:55:0E:3F:BF:81:64:31:24:FF:B1:21:6B:57:7F:E5:02:42:8C:EC:75:EB:D2:72:D9
Comprobación do estado de revogación do certificado:

Selos usados pola UDC

En cumprimento do artigo 40 da Lei 40/2015, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos enuméranse, a continuación, os certificados en uso na Sede e os selos que se empregan na actuación administrativa automatizada:
Selo electrónico da UDC:
 • 1. Código único de identificación:
  55 13 B0 9C D6 73 3E 8D 58 4A 99 83 A2 66 77 8D
 • 2. Prestador de servizos de certificación que emite o certificado: C = ES, O = FNMT-RCM, OU = CERES, serialNumber = Q2826004J, CN = AC Administración Pública
 • 3. Identificación do selo: C=ES, O=UNIVERSIDADE DA CORUÑA, OU=sello electrónico, serialNumber=Q6550005J, CN=UNIVERSIDADE DA CORUÑA
 • 4. Período de validez do certificado: 09/12/2016 - 09/12/2019
 • 5. Límites de uso do certificado: Asinar transacción, Asinar documento, Codificar claves, Codificar documento, Autenticación de cliente, Protección de correo electrónico
 • 6. Pegada dixital do certificado (SHA1):
  C1 DF 7B 19 D9 E3 C2 CC 2A A5 5F C6 6C 04 09 02 E1 B6 A3 B5
Comprobación do estado de revogación do certificado:

Declaración de conformidade co Esquema Nacional de Seguridade

De acordo co Capítulo VIII, artigo 41, do Real decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica, a Universidade da Coruña comunica que:
Os sistemas que forman parte e dan soporte a esta sede electrónica foron analizados seguindo as esixencias recollidas no citado real decreto. A UDC atópase no proceso de implantación do Esquema Nacional de Seguridade. Mentres tanto, os sistemas foron protexidos adecuadamente e sometidos a revisións de seguridade periódicas, así como ás actuacións precisas para manter o nivel de seguridade axeitado.