Inicio » Aspectos técnicos

Aspectos técnicos

Uso de certificados electrónicos

A sede electrónica da UDC usa como aplicación de autenticación e asinado electrónico o cliente de escritorio da Administración Xeral do Estado (AUTOFIRMA). Para poder usar certificados electrónicos, necesarios para utilizar o rexistro electrónico, a carpeta do cidadán e algúns trámites concretos, deberá ter instalada esta aplicación previamente no seu equipo. Pode descargala para diferentes sistemas operativos nas seguintes ligazóns:
AutoFirma Windows 32 Bits
AutoFirma Windows 64 Bits
AutoFirma Linux
AutoFirma Mac

Identificación

O enderezo electrónico da Sede da Universidade da Coruña será https://sede.udc.gal.
A identificación da Sede realizarase mediante un sistema de sinatura electrónica baseada nun certificado de dispositivo seguro que identifica o dominio da Sede da UDC e do que é titular a Universidade da Coruña.
A información contida no certificado é a seguinte:
 • 1. Código único de identificación:
  3E:D6:FF:E3:55:DA:A6:2E:73:B4:3E:DD:24:A1:B8:B2
 • 2. Prestador de servizos de certificación que emite o certificado: C = NL, O = GEANT Vereniging, CN = GEANT OV RSA CA 4
 • 3. Identificación da Sede: businessCategory = C = ES, L = A Coruña, O = Universidade da Coruña, CN = sede.udc.gal
 • 4. Período de validez do certificado: 08.07.2020 - 08.07.2022
 • 5. Límites de uso do certificado: Autenticación do servidor. Calquera propósito.
 • 6. Pegada dixital do certificado (SHA-256):
  40:C2:B2:34:4E:31:BF:A1:42:69:DB:07:9C:E0:4B:A6:
  5A:45:77:B0:31:AF:59:71:76:D4:8B:C9:C8:2D:7D:94
Comprobación do estado de revogación do certificado:

Selos usados pola UDC

En cumprimento do artigo 40 da Lei 40/2015, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos enuméranse, a continuación, os certificados en uso na Sede e os selos que se empregan na actuación administrativa automatizada:
Selo electrónico da UDC:
 • 1. Código único de identificación:
  7f:13:f0:3e:9c:77:54:fd:5d:e8:d4:99:a9:42:e5:f7
 • 2. Prestador de servizos de certificación que emite o certificado: C = ES, O = FNMT-RCM, OU = CERES, serialNumber = Q2826004J, CN = AC Administración Pública
 • 3. Identificación do selo: C = ES, L = A CORUÑA, O = UNIVERSIDAD DE A CORUÑA, OU = SELLO ELECTRONICO, organizationIdentifier = VATES-Q6550005J, serialNumber = Q6550005J, CN = SELLO ELECTRONICO
 • 4. Período de validez do certificado: 05.12.2019 - 05.12.2021
 • 5. Límites de uso do certificado: Asinar transacción, Asinar documento, Codificar claves, Codificar documento, Autenticación de cliente, Protección de correo electrónico
 • 6. Pegada dixital do certificado
  (SHA1): F5:84:A4:C1:1F:64:27:9D:0F:F1:70:81:86:11:0D:39:83:F5:F6:1F
  (SHA256): 68:78:E1:3E:4D:64:C1:68:D7:CF:16:79:3B:83:31:23:
  FF:F1:46:11:E1:BA:2E:B3:26:82:9A:30:68:23:FA:C6
Comprobación do estado de revogación do certificado:

Declaración de conformidade co Esquema Nacional de Seguridade

De acordo co Capítulo VIII, artigo 41, do Real decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica, a Universidade da Coruña comunica que:
Os sistemas que forman parte e dan soporte a esta sede electrónica foron analizados seguindo as esixencias recollidas no citado real decreto. A UDC atópase no proceso de implantación do Esquema Nacional de Seguridade. Mentres tanto, os sistemas foron protexidos adecuadamente e sometidos a revisións de seguridade periódicas, así como ás actuacións precisas para manter o nivel de seguridade axeitado.