Inicio » Taboleiro de anuncios » Información do anuncio

Data de publicación: 18/09/2017

RR. modif. exptes. contrat. laboral cap. VI de 7 abril 2017

Resolución reitoral do 14 de setembro de 2017 que modifica a Resolución reitoral do 7/04/2017 para a tramitación orzamentaria, económico-administrativa e a operatoria contable que se debe seguir nos expedientes de gasto relativos á contratación laboral de persoal con financiamento alleo, de carácter plurianual, en que se estableza unha data límite de xustificación, por anualidade, anterior á finalización do exercicio orzamentario.

Documentos: