Non hai datos sobre a avaliación da sua docencia.

Solicitude certificado de avaliación docente

Profesor/a
Certificado
Castelán     Galego


Seleccionar todos | Deseleccionar todos


Todos os campos marcados cun asterisco (*) son obrigatorios
Protección de datos
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable   Universidade da Coruña Máis info.
Finalidade   Realizar a tramitación administrativa deste formulario e calquera outro proceso derivado do mesmo. Máis info.
Lexitimación   O cumprimento dunha tarefa en interés público ou no exercicio de poderes públicos ou o consentimento das persoas interesadas cando corresponda. Máis info.
Destinatarios   Non está prevista a cesión a terceiros nin a súa transferencia a terceiros paises. Máis info.
Dereitos   As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través do rexistro telemático de esta sede ou nos rexistros presenciais da UDC dirixindo a súa solicitude á Secretaría Xeral da mesma. Máis info.
Conforme á normativa vixente de protección de datos persoais, a Universidade da Coruña (UDC) informa que os datos que se aporten mediante o presente formulario serán tratados de forma confidencial co fin de realizar a tramitación administrativa deste formulario e calquera outro proceso derivado da mesma.