Exercicio de dereitos de protección de datos persoais

Solicitante
Datos da solicitude
Debe seleccionar un dereito a exercer*
  Acceso O interesado terá dereito a obter do responsable do tratamento a confirmación de se se están a tratar ou non datos persoais que lle concirnan e, en tal caso, dereito de acceso aos datos persoais e á información establecida no artigo 15 do Regulamento (UE) 2016/679.
  Rectificación O interesado terá dereito a obter do responsable do tratamento, sen dilación indebida, a rectificación dos datos persoais inexactos que lle concirnan. Tendo en conta os fins do tratamento, o interesado terá dereito a que se completen os datos persoais que sexan incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional, de acordo ao establecido no artigo 16 do Regulamento (UE) 2016/679.
  Supresión O interesado terá dereito a obter sen dilación indebida do responsable do tratamento a supresión dos datos persoais que lle concirnan. Deberán suprimirse os datos persoais cando concurra algunha das circunstancias previstas no artigo 17 do Regulamento (UE) 2016/679.
  Oposición O interesado terá dereito a opoñerse en calquera momento, por motivos relacionados coa súa situación particular, a que datos persoais que lle concirnan sexan obxecto dun tratamento en base ao establecido no artigo 21 do Regulamento (UE) 2016/679.
  Limitación do tratamiento O interesado terá dereito a obter do responsable do tratamento a limitación do tratamento dos datos cando se cumpra algunha das condicións establecidas no artigo 18 do Regulamento UE 2016/679.
  Portabilidad dos datos O interesado terá dereito a recibir os datos persoais que lle incumban, que achegara a un responsable do tratamento, nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento sen que llo impida o responsable ao que llos achegou, cando se cumpran algúns dos requisitos establecidos no artigo 20 do Regulamento UE 2016/679.
Detalle a súa solicitud
Documentos
PDF DOC DOCX Tamaño máximo 5MB
Protección de datos
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable   Universidade da Coruña Máis info.
Finalidade   Realizar a tramitación administrativa deste formulario e calquera outro proceso derivado do mesmo. Máis info.
Lexitimación   O cumprimento dunha tarefa en interés público ou no exercicio de poderes públicos ou o consentimento das persoas interesadas cando corresponda. Máis info.
Destinatarios   Non está prevista a cesión a terceiros nin a súa transferencia a terceiros paises. Máis info.
Dereitos   As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través do rexistro telemático de esta sede ou nos rexistros presenciais da UDC dirixindo a súa solicitude á Secretaría Xeral da mesma. Máis info.
Conforme á normativa vixente de protección de datos persoais, a Universidade da Coruña (UDC) informa que os datos que se aporten mediante o presente formulario serán tratados de forma confidencial co fin de realizar a tramitación administrativa deste formulario e calquera outro proceso derivado da mesma.

Consentimiento sobre protección de datos