Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Solicitude de matrícula en titulacións oficiáis de grao/mestrado

Unidade tramitadora SERVIZO DE ORGANIZACION ACADEMICA

Finalidade Solicitude de matrícula por primeira vez

Solicitude de matrícula de continuación de estudos

Descrición Matricula por primeira vez: Entrar en páxina web habilitada
Matricula de continuación de estudos: Entrar en páxina web mediante usuario/contraseña/certificado electrónico

En ambos procedementos seguimento de enlaces de aplicación Xescampus: Indicar materias, acceder ao control de exencions/bonificacions, se é o caso, impresión de liquidación para pago de prezos públicos segundo a opción de pago elexido: tarxeta (acceso a páxina banco), domiciliación bancaria (xerase liquidación para abono en c/c), pago efectivo (entidade bancaria comunica pago mediante envío de ficheiro electrónico)

O proceso de matrícula é automático

O alumno pode acceder á secretaría virtual para consultas.

Perfís Estudante Cidadán

Normativa Consultar

Información adicional Non hai información adicional

Tipo de trámite Mixto

Require certificado electrónico Non

Require taxas Si

Silencio administrativo Non definido

Iniciar trámite