Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Solicitude de simultaneidade de estudos entre titulacións da UDC

Unidade tramitadora SERVIZO DE ORGANIZACION ACADEMICA

Finalidade Obter autorización para cursar simultáneamente estudos en dúas titulacións oficiais da UDC.

Descrición Solicitude ao Decano/Director do centro, no que pretendan matricularse dos novos estudos (segunda titulación a cursar), achegando a documentación esixida.

A resolución da solicitude de simultaneidade de estudios está delegada polo Rector nos Decanos/Directores dos centros da UDC.

No caso de resolución desestimatoria do Decano/Director do centro se puede interponer recurso de Reposición perante a mesma autoridade que dictou o acto impugnado.

Perfís Estudante

Normativa Consultar

Información adicional Non hai información adicional

Tipo de trámite Mixto

Require certificado electrónico Non

Require taxas Non

Silencio administrativo Non definido

Iniciar trámite