Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Expedición de títulos universitarios oficiais: primeiro e segundo ciclo, suplemento europeo ao título, e títulos de grao e de mestrado universitario

Unidade tramitadora SERVIZO DE ORGANIZACION ACADEMICA

Finalidade Permite solicitar:
A expedición dun título universitario oficial LRU (diplomatura, enxeñaría técnica, arquitectura técnica, licenciatura, enxeñaría, arquitectura) + o Suplemento Europeo ao título.

A expedición dun título universitario oficial de Grao

A expedición dun título universitario oficial de Máster

Descrición 1.- Solicitar a expedición na Administración do Centro, persoalmente ou a través da Secretaría Virtual do Estudante: Títulos/Expedición. Neste caso será necesario autenticarse con usuario e contrasinal da UDC. (Existe unha axuda propia en líña para seguir o procedemento).

2.- Imprimir o formulario-aboarei (exemplares para o centro, alumno/a e a entidade bancaria).

3.- Abonar o pago da taxa por expedición na entidade bancaria.

4.- Entregar na Administración do Centro a seguinte documentación:

Impreso de solicitude-aboarei asinado pola persoa interesada. (exemplares para o centro)

Fotocopia do DNI ou Pasaporte (no caso de estranxeiros), en vigor.

5.- A Administración do Centro expedirá unha certificación supletoria provisional que substituirá ao título e terá idéntico valor.

6.- A persoa interesada poderá retirar persoalmente o título na Administración do Centro, autorizar a outra persoa mediante poder notarial ou solicitar o seu envío á Subdelegación do Gobierno ou á oficina de Representacion diplomática o consular máis próxima ao seu lugar de residencia.

Pode consultar a normativa reguladora específica no punto 8 da ligazón de normativa (ver máis abaixo).

Perfís Estudante

Normativa Consultar

Información adicional Ver documento

Tipo de trámite Mixto

Require certificado electrónico Non

Require taxas Si

Silencio administrativo Non definido

Iniciar trámite