Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Solicitude de participación en concursos de PDI

Unidade tramitadora SERVIZO DE PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Finalidade Facilitar ao usuario a participación nos concursos que se convoquen de PDI

Descrición 1. Entrar na sede electrónica da Universidade (https://sede.udc.gal/), na sección de trámites de Xestión Académica.

2. Cubrir o formulario de solicitude e achegar en formato electrónico os xustificantes dos requisitos esixidos, o impreso de solicitude, o modelo de currículo e a documentación acreditativa dos méritos
Para as prazas de PDI funcionario e contratado doutor indefinido a documentación xustificativa do currículo entregarase no acto de presentación de candidatos.

Perfís PDI

Normativa Consultar

Información adicional Non hai información adicional

Tipo de trámite Electrónico

Require certificado electrónico Non

Require taxas Si

Silencio administrativo Non definido

Iniciar trámite