Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Solicitude de préstamo interbibliotecario

Unidade tramitadora SERVIZO DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Finalidade Subministrar libros, artigos e outros documentos, orixinais ou copias, que proceden doutras bibliotecas por non se atopar nas coleccións da Biblioteca da UDC.

Descrición Para cursar a solicitude é necesario:

1.- Autenticarse no sistema de xestión de Préstamo Interbibliotecario coas credenciais da UDC, ou coas credenciais do propio sistema no caso de usuarios externos.

2.- Cursar a solicitude no menú de usuario, desde onde se poderá facer seguimento das peticións.

3.- A Sección de Acceso ao Documento, tras localizar e solicitar a un centro externo o documento, enviarao por correo interno, ou por medios telemáticos se o documento é electrónico. O sistema manterá informado ao solicitante por correo electrónico sobre os detalles das súas peticións.

Perfís PDI PAS Estudante Cidadán

Normativa Consultar

Información adicional Non hai información adicional

Tipo de trámite Mixto

Require certificado electrónico Non

Require taxas Si

Silencio administrativo Non definido

Iniciar trámite