Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Solicitude de buscas bibliográficas

Unidade tramitadora SERVIZO DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Finalidade Recibir información sobre recursos bibliográficos e documentais para apoio dos traballos académicos e de investigación.

Descrición Para recibir a información é necesario:

1.- Enviar cuberto o formulario de solicitude que se encontra na web da Biblioteca Universitaria.

2.- A Sección de Información e Referencia trasládao á biblioteca especializada do centro que corresponda segundo o tema da busca.

3.- O solicitante recibirá a resposta por correo electrónico.

Perfís PDI PAS Estudante Cidadán

Normativa Consultar

Información adicional Non hai información adicional

Tipo de trámite Electrónico

Require certificado electrónico Non

Require taxas Non

Silencio administrativo Non definido

Iniciar trámite