Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Solicitude acceso información pública

Unidade tramitadora SECRETARIA XERAL

Finalidade Dereito de acceso á información pública, aos contidos ou documentos, calquera que sexa o seu formato ou soporte, que obren en poder da Universidade da Coruña, e que fosen elaborados ou adquiridos no exercicio das súas funcións.

Descrición O interesado cumprimentará o formulario e a Secretaría Xeral encargarase de proceder á contestación.

Perfís PDI PAS Estudante Cidadán

Normativa Consultar

Información adicional Non hai información adicional

Tipo de trámite Electrónico

Require certificado electrónico Si

Require taxas Non

Silencio administrativo Sentido negativo

Iniciar trámite