Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Exercicio de dereitos sobre tratamento de datos persoais

Unidade tramitadora SECRETARIA XERAL

Finalidade Exercicio dos dereitos sobre o tratamento de datos persoais recoñecidos pola Lei 3/2018 de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Descrición 1.- Realizar a solicitude enchendo o formulario correspondente.
2.- A Secretaría Xeral da UDC resolverá, conforme ao criterio do/a Delegado/a de Protección de datos (DPD), seguindo os prazos ditados pola Lei, e notificará a resolución ao solicitante.

Perfís PDI PAS Estudante Cidadán

Normativa Consultar

Información adicional Non hai información adicional

Tipo de trámite Electrónico

Require certificado electrónico Non

Require taxas Non

Silencio administrativo Non definido

Iniciar trámite