Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Solicitude de simultaneidade de estudos entre distintas universidades

Unidade tramitadora SERVIZO DE ORGANIZACION ACADEMICA

Finalidade Obter autorización para cursar simultáneamente estudos do mesmo nivel en dúas universidades distintas.

Descrición Variantes:

1.- Alumno da UDC
2.- Alumno doutras universidades públicas

1.- Solicitude ao Reitor da UDC de traslado de expediente para simultanear estudos con outra universidade, previa obtención da admisión na segunda universidade.
A competencia para resolver é do Rector aceptando o traslado de expediente para eses efectos.
No caso de resolución desestimatoria, pódese interpoñer recurso de reposición perante a mesma autoridade que dictou o acto impugnado.

2.- Solicitude ao Reitor da UDC para cursar a segunda titulación nesta universidade.
Tras a resolución favorable da admisión, o interesado/a solicita o traslado de expediente na súa universidade de orixe.
No caso de resolución desestimatoria pódese interpoñer recurso de reposición perante a mesma autoridade que dictou o acto impugnado.

Perfís Estudante

Normativa Consultar

Información adicional Non hai información adicional

Tipo de trámite Mixto

Require certificado electrónico Non

Require taxas Si

Silencio administrativo Non definido

Iniciar trámite