Detalles do trámite

Iniciar trámite

Nome Solicitude de certificado de avaliación docente

Unidade tramitadora VICERREITORIA DE PLANIFICACION ACADEMICA E INNOVACION DOCENTE

Finalidade Solicitar un certificado electrónico de avaliación docente para as materias impartidas por un profesor.

Descrición 1.- Cubrir o formulario de solicitude.
2.- A vicerrectoría competente xera o certificado, que será selado electrónicamente co seu correspondente código seguro de verificación (CSV), sendo válido tanto en formato electrónico como en formato papel.
2.- Recibirá o certificado a través do su correo electrónico.

Perfís PDI

Información adicional Ver documento

Tipo de trámite Electrónico

Require certificado electrónico Non

Require taxas Non

Silencio administrativo Non definido

Iniciar trámite